. Indukcne ohrievace Simatec, Simatec, simatherm, sima therm, lozisko, loziska, ohrev loziska, ohrev lozisk, IH 90, IH 30, IH 210, IH 70, IH90, IH30, IH210, IH70
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Indukčné ohrievače

simatec, simalube
volcano
Simatec vyvinul nový rad indukčných ohrievačov pod názvom VOLCANO. Tento extrémne ľahký a účinný ohrievač ma hmotnosť len 3,5 kg a je ideálnym doplnkom rady Simatherm.

IH 025 VOLCANO sa vyznačuje hlavne:
- kompaktnosťou a nízkou hmotnosťou - je najľahším indkučným ohrievačom na trhu
- vysokou účinnsťou - 5kg diel môže ohriať na 110°C do 4 minút
- tichou prevádzkou bez akéhokoľvek železného jadra
- kompaktným moderným dizajnom
- ohrievaný diel nemusi mať tvar úplne uzavretého prstenca
simatherm, indukcne ohrievace
simatherm, simatec
simatherm, simatec
Simatec
Spoločnosť simatec ag Switzerland vyrába špičkové indukčné ohrievače simatherm.

Princíp činnosti indukčného ohrievača

Sila potrebná na montáž ložísk sa značne zvyšuje s vel'kost'ou ložiska. Tepelná expanzia kovov spôsobuje, že ložiská, alebo iné prstencovo tvarované časti môžu byt' l'ahko montované na hriadel', alebo do domca. Pre rýchly ohrev ložísk môžete použit' indukčný ohrievač ložísk. V minulosti sa často používali ohrievače s olejovým kúpel'om.

Funkcia indukčného ohrievača vychádza z princípu elektrického transformátora. Indukčnou cievkou je v ložisku naindukovaný vysoký prúd a nízke elektrické napätie. Následkom toho do niekol'kých minút značne narastie teplota ložiska. Teplo je indukované iba v ohrievanom ložisku, pričom teplota samotného ohrievača ostáva rovnaká ako okolná teplota a ohrievača sa je možné dotknút' bez nebezpečenstva.

Indukčné ohrievanie je vel'mi účinné, pretože ložisko je vyhrievané priamo indukčným tokom. Nekovové časti, ako tesnenia a mazivo nie sú ohrievané indukčným tokom. Výhodou je, že ložisko može byt' namazané pred ohrevom a montážou. Pretože počas indukčného ohrevu sa ložisko zmagnetizuje, je indukčný ohrievač simatherm vybavený demagnetizátorom. Demagnetizátor zabráni aby ložisko prit'ahovalo malé kovové čiastočky, ktoré by mohli spôsobit' dlhodobé poškodenie ložiska a tým skrátenie jeho životnosti.

Montáž ohriateho ložiska

Pre osadenie ložiska do miesta uloženia je odporúčana teplota 110°C. Vyššie teploty nie sú potrebné a sú zakázané. Teplota nad 125°C môže spôsobit' štrukturálne zmeny v materiály ložiska. Preto musí byt' teplota ložiska sledovaná teplotným senzorom. Zmršt'ovacie objímky a ostatné prstencovo tvarované časti môžu byt' indukčne ohrievané až na teplotu cca. 400°C. Počas montáže zohriateho ložiska vždy používajte ochranné rukavice. Montované ložisko musí byt' natlačené cez hriadel' až na doraz. Miesto, kde má byt' ložisko umiestnené posunieme po hriadeli až po podperu a pridržíme v tejto polohe kým nebude ložisko tesne upevnené na hriadeli.

Pre ohrev ložísk a ostatných kruhovo tvarovaných častí dodáva simatec široké pole indukčných ohrievačov simatherm, pre takmer všetky požiadavky pri montáži.

Zdielať túto stránku

Email:

Induk#38;#269;né ohrieva#38;#269;e

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2432